Uzsākta pārrobežu projekta “Zaļā palete” īstenošana

Viļānu apvienības pārvalde 11.Oktobris, 2019, 21:53 Projekti 2014-2020

2019. gada 1. augustā biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”” uzsāka projekta LV-RU-II-053 “Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu reģionos” (akronīms “Zaļā palete”) īstenošanu. Projektu līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.– 2020. gadam.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”” un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas savienības viedokli.

Projekta “Zaļā palete” galvenais mērķis ir paaugstināt ieinteresēto personu un iedzīvotāju zināšanu līmeni par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, iesaistot dažādas mērķa grupas daudzveidīgās aktivitātēs. Projekta specifiskie mērķi: 1) pierobežas reģionu pašvaldību kapacitātes uzlabošana efektīvai dabas resursu un risku pārvaldībai; 2) videi draudzīgas domāšanas veicināšana vietējo iedzīvotāju un organizāciju vidū energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas jautājumos un dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā.

Galvenās projekta aktivitātes ietver pieredzes apmaiņas pasākumu, seminārus, apaļā galda diskusijas, meistarklases par vides pārvaldības tēmām: cīņa ar latvāņu izplatību,  mežu un sausās zāles ugunsgrēku novēršana un lokalizācija,  atkritumu apsaimniekošana un izpratnes veicināšana,  pret-plūdu pasākumu risināšana un pavasara palu novēršana, pašvaldību sadarbība ārkārtas situāciju novēršanā un reaģēšanā, energoefektivitāte, alternatīva zaļā enerģija, efektīva ezeru apsaimniekošana, kā arī projekta ietvaros paredzētas iedzīvotāju informēšanas kampaņas un infrastruktūras uzlabošanas darbi.

2019. gada 16. oktobrī Balvos notiks projekta atklāšanas pasākums, kurā piedalīsies visi projekta partneru pārstāvji, kā arī iesaistītās puses, kas nodarbojas ar  atkritumu apsaimniekošana un izpratnes veicināšanu,  mežu un sausās zāles ugunsgrēku novēršana un lokalizāciju un  pašvaldību sadarbību ārkārtas situāciju novēršanā un reaģēšanā.

Projekta vadošais partneris ir biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, 8 sadarbības partneri: Pitalovas rajons, Palkinas rajons, Krasnogordskas rajons, Eiroreģiona “Pleskava – Livonija” Pleskavas sekcija, Viļakas novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Viļānu novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība.

Projekta īstenošanas laiks -  no 2019. gada 1. augusta līdz 2021. gada 31. jūlijam. Projekta kopējais budžets ir  646 735 EUR, projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020. gadam ir 585 061,50  EUR (90 % no projekta budžeta).

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.– 2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.– 2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Informāciju sagatavoja:
Ineta Bordāne
Biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””
projekta koordinatora asistente

Iesaki citiem: