Ēkas renovācijas un siltināšanas darbi PII „Bitīte”

Viļānu apvienības pārvalde 10.Marts, 2015, 20:38 Projekti 2014-2020

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 2014. gada 23.decembrī apstiprināja Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte"” Nr. KPFI -15.4/58.

Šī gada 14.janvārī noslēgts trīspusējs līgums starp VARAM, SIA „Vides investīciju fonds” un Viļānu novada pašvaldību par projekta īstenošanu. Projekts tiks īstenots no 2015. gada 14. janvāra līdz 30. aprīlim.

Ēkas renovācijas veikšanai veiktas iepirkuma procedūras un noslēgts līgums par renovācijas darbu veikšanu PII „Bitīte” ar būvuzņēmēju SIA „BORG” par summu 213 574.26 EUR, kā arī līgums par būvuzraudzības veikšanu ar SIA „RS Property”  4585.90 EUR apmērā un par autoruzraudzības veikšanu ar SIA ”EIROPRO” par summu 3900.00 EUR.

Projekta kopējās izmaksas ir 244 686.70 EUR, kur projekta attiecināmās izmaksas ir 224 153.64 EUR, publiskais finansējums 129 810.00 EUR, Viļānu novada pašvaldības finansējums 94 343.64 EUR, neattiecināmās izmaksas 20 533.06 EUR. Viļānu novada pašvaldības dome 2015.gada 12.februāra ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu projekta īstenošanai ņemt aizņēmumu valsts kasē līdz EUR 244 686.70.

Projekta realizācijas gaitā tiks īstenoti sekojoši ēkas vienkāršotās renovācijas darbi: fasādes, cokola, jumta pārseguma, pagraba pārseguma, jumta tehniskās telpas siltināšana. Īstenojot projektu, tiks panākts ogļskābās gāzes CO2 ietaupījums 54 521.39 kg CO2/ gadā. Projekta kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,4200089 kg CO2/euro gadā.

Janvārī uzsākti cokola hidroizolācijas ierīkošanas darbi, pagraba siltināšanas sagatavošanās darbi, veikti parapeta skārda apdares demontāžas darbi un uzsākti parapeta piemūrēšanas darbi. Projekta rezultātā bērnudārza „Bitīte” ēka gūs siltuma ekonomiju un arī mūsdienīgu ārējo izskatu, uzlabosies ēkas kopējais stāvoklis, kas ļaus nodrošināt atbilstošu, stabilu termālā komforta līmeni apkures periodā. Samazināsies saslimšanas riski, nodrošinot atbilstošu vidi. Palielināsies drošība ēkā un tās ekspluatācijas ilgums, kas būs ilgtermiņa ieguldījums pašvaldības pirmskolas izglītības infrastruktūrā.

Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu pagasta PII „Bitīte”” tiek īstenots ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansiālu atbalstu.  

 

 

Lolita Stamberga

Projektu vadītāja

 

Iesaki citiem: