Tiek uzsākta Rēzeknes valstpilsētas un jaunveidojamā Rēzeknes novada attīstības dokumentu izstrāde

Viļānu apvienības pārvalde 10.Maijs, 2021, 15:43 Jaunumi

Viļānu novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, Teritorijas Attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu un 12.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 9. un 25.punktu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas Attīstības plānošanas dokumentiem”, Ministru kabineta 13.10.2020. noteikumos Nr.631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas Attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” noteikto, tika pieņemti lēmumi (Viļānu novada domes 2021.gada 29.aprīļa lēmums Nr.5 §27.2 un 2021.gada 29.aprīļa lēmums Nr.5 §28.2), sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi, Rēzeknes un Varakļānu novadu pašvaldībām, uzsākt kopīgu attīstības plānošanas dokumentu - Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam  un Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam - izstrādi.

Tika apstiprināts ilgtspējīgās attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes vadības grupas sastāvs, darba uzdevumi, plānotie pasākumi un to izpildes termiņi.

Dokumenti tiks izstrādāti, balstoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un metodiskajiem materiāliem, ņemot vērā arī spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus, nodrošinot iedzīvotāju līdzdalību izstrādes procesā.

Iesaki citiem: