SIA "Viļānu namsaimnieks" ziņo

Viļānu apvienības pārvalde 30.Decembris, 2021, 15:10 Jaunumi

Paziņojums par Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem

       Ar Rēzeknes novada domes 2021.gada 16.decembra Lēmumu Nr.236 (prot.Nr.10, 33§) Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Viļānu apvienības teritorijā, ir apstiprināti, pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”, reģistrācijas Nr.52403003451, juridiskā adrese Liepu iela 2C, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650, izstrādātie jaunie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi, kas aprēķināti, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.01.2016. padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 7.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.28 “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā”.

       Tarifi stāsies spēkā 2022.gada 1.februārī.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Tarifs no 2022.gada 1.februāra  (bez PVN)

Ūdensapgādes pakalpojuma tarifs:

 

Viļānu apvienības teritorijā (Viļānu pilsēta, Jaunviļānu ciems, Lauzinieku ciems, Radopoles ciems, Strupļu ciems, Skudnovkas ciems, Dekšāres ciems, Atspukas ciems, Aļņu ciems)

1,48 EUR/m3

Kanalizācijas pakalpojuma tarifs:

 

Viļānu apvienības teritorijā (Viļānu pilsēta, Jaunviļānu ciems, Lauzinieku ciems, Radopoles ciems, Strupļu ciems, Skudnovkas ciems, Dekšāres ciems, Atspukas ciems, Aļņu ciems)

2,12 EUR/m3

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs nav pārskatīts, kopš 2012.gada 26.septembra, un nesedz ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksas. Salīdzinot 2012.gada izdevumus un 2020.gada izdevumus, var secināt, ka daudzi izdevumi ir būtiski palielinājušies.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa aprēķina galvenie pamatposteņi un to īpatsvars:

  1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums - ūdens ražošanas un piegādes izmaksas palielinājušās par 40%;
  2. Personāla izmaksas - ūdens ražošanas un piegādes izmaksas palielinājušās par 16%;
  3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (materiāli, elektroenerģija, apsardze, sakaru pakalpojumi, vides stāvokļa kontrole u.c.) - ūdens ražošanas un piegādes izmaksas palielinājušās par 84%  - notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izmaksas palielinājušās par 54%.

Iepriekšējie apstiprinātie tarifi tika izstrādāti, ņemot vērā 2012.gada aktuālos datus, par sniegto pakalpojumu apmēru. Jauno tarifu aprēķinā, par pamatu tika ņemtas 2020.gada faktiskās izmaksas. Lietotājiem piegādātais ūdens daudzums, salīdzinot 2012.gadu un 2020.gadu, ir samazinājies par 39%, bet no lietotājiem savākto notekūdeņu apjoms ir samazinājies par 42%, tādējādi faktiski sadārdzinot vienas vienības izmaksas.

Iepazīties, ar tarifa aprēķina vispārpieejamo informāciju, var SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”, Liepu ielā 2C, Viļānos, iepriekš pierakstoties pa tālr.: 26135252.

Iesaki citiem: