Paziņojums par Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanu

Viļānu apvienības pārvalde 21.Jūnijs, 2021, 15:16 Jaunumi

Pamatojoties uz Apvienojamo Rēzeknes novada un Viļānu novada pašvaldību deputātu kopsapulces 2021.gada 17.jūnija lēmumu “Par Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanas termiņa noteikšanu” (protokols Nr.1, 3. §), tiek izsludināts apvienotā Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanas termiņš no 2021.gada 18.jūnija līdz 2021.gada 28.jūnijam.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus novada vēlēšanu komisijā ir:

  1. reģistrētajām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošajām vadības institūcijām;
  2. Rēzeknes novada un Viļānu novada domes deputātiem;
  3. vēlētāju grupām (ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem).

Par vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt ikvienu Latvijas pilsoni:

  1. kurš prot latviešu valodu;
  2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  3. kurš nav Saeimas vai Rēzeknes novada, Varakļānu novada un Viļānu novada domes deputāts.

Pieteikumā norādāmas ziņas saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 8.pantu: vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk.

Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Pieteikums jāiesniedz personīgi līdz 2021.gada 28.jūnijam (ieskaitot), Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas 17.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē.

Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski, ievērojot dokumenta juridiskā spēka un dokumentu noformēšanas prasības, nosūtot uz Rēzeknes novada pašvaldības e-pastu: info@rezeknesnovads.lv.

Pieteikuma un tā pielikuma veidlapas pieejamas apvienojamo Rēzeknes novada un Viļānu novada pašvaldību mājaslapās: www.rezeknesnovads.lv, www.vilanunovads.lv.

Pieteikuma veidlapa

Iesaki citiem: