Domes sēdes darba kārtība 27.02.2020.

Viļānu apvienības pārvalde 26.Februāris, 2020, 16:28 Jaunumi

VIĻĀNU  NOVADA  PAŠVALDĪBAS

DOMES  SĒDE  NOTIKS

2020.gada 27.februārī plkst. 15.00

Darba kārtībā:

 1. Par Viļānu novada pašvaldības darbu 2019.gadā.
 2. Par nomas attiecību izbeigšanu.
 3. Par nomas attiecību pagarināšanu.
 4. Par zemes iznomāšanu.
 5. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 6. Par zemes vienību nomas tiesību izsolēm.
 7. Par nekustamā īpašuma „Dārzu māja” ar kadastra Nr.78980060053 atsavināšanu.
 8. Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.
 9. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
 10. Par nomas līguma laušanu.
 11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 12. Par zemes vienību apvienošanu.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi.
 14. Par zemes vienību apvienošanu.
 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 16. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
 17. Par nekustamā īpašuma „Bokānu strauti” ar kadastra Nr.78480040014 atsavināšanu.
 18. Par nekustamā īpašuma „Paipalas 1” ar kadastra Nr.78980060085 atsavināšanu.
 19. Par nekustamā īpašuma „Paipaliņas” ar kadastra Nr.78980060060 atsavināšanu.
 20. Par dalību projektu konkursā  “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos Viļānu novada pašvaldībā”.
 21. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā.
 22. Par fotokonkursa  “Mātes dabas sāpes” nolikuma apstiprināšanu.
 23. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
 24. Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu.
 25. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
 26. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
 27. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
 28. Informācija.

 

 

Iesaki citiem: