Zemes vienības nomas tiesību izsole Viļānu pagastā

Viļānu apvienības pārvalde 13.Decembris, 2019, 14:53 Izsoles un pārdošana

Izsoles objekts – neapbūvēta Viļānu novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980040324, Viļānu pagastā, Viļānu novadā, kopējā zemes platība 0,50 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 0,50 ha. Objekta izsoles sākumcena ir 6,50% (seši ar pusi procenti) no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes vienības kadastrālās vērtības attiecīgajā gadā. Nomas tiesību izsoles solis – 0,5% (pus procents) no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes vienības kadastrālās vērtības attiecīgajā gadā. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni-64662424. Izsoles dalībniekus reģistrē Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 1.6.kabinetā, darba dienās, darba laikā, no sludinājuma publiskošanas brīža Viļānu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2020.gada 3.februāra pulksten 10.00. Izsoles vieta un datums – Viļānu novada pašvaldības administratīvā ēka pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 2020. gada 3.februārī plkst. 14.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT un Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 1.6.kabinetā, darba dienās, darba laikā.

Iesaki citiem: