Izsolē nekustamais īpašums Viļānu pagastā

Viļānu apvienības pārvalde 10.Novembris, 2020, 08:51 Izsoles un pārdošana

Viļānu novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, nekustamo īpašumu Skaras, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78980020004, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980020100 - 0,77 ha platībā. Izsole notiks 2020.gada 15.decembrī plkst.14.15, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles sākumcena – EUR 2300,00. Izsoles solis – EUR 50,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 14.decembra plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti. Objekta pirmpirkuma tiesības ir 09.06.2014. Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.73 nomniekam. Gadījuma, ja nomnieks neizmanto savas pirmpirkuma tiesības, viņš ir tiesīgs ierakstīt doto nomas līgumu zemesgrāmatā četru mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Nodrošinājuma nauda EUR 250,00 un reģistrācijas nauda EUR 30,00 līdz 2020.gada 14.decembra plkst.10.00 jāpārskaita uz Viļānu novada pašvaldības, reģ.Nr.90009114114, AS Swedbank kontu Nr. LV73HABA0551026165229, ar norādi „Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas nauda izsolei nekustamajam īpašumam Skaras”, vai jāiemaksā Viļānu novada pašvaldības kasē.

Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā 30 dienu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu vai jānoslēdz nomaksas līgums.

Izsolāmais īpašums apskatāms tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 64662486. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT un Viļānu novada pašvaldības 1.6.kabinetā darba dienās darba laikā.

Iesaki citiem: