Izsolē nekustamais īpašums "Notra", Viļānu pagasts

Viļānu apvienības pārvalde 5.Februāris, 2021, 13:46 Izsoles un pārdošana

Viļānu novada pašvaldība, reģ.Nr.90009114114, elektroniskajā izsolē ar augšupejošo soli pārdod, nekustamo īpašumu Notra, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78980100232, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78980100231 – 0,4206 ha platībā un 78980100232 – 0,4443 ha platībā. Pirmpirkuma tiesības 30.12.2011. Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.376 nomniekam.

Nekustamais īpašums tiek pārdots ar augšupejošu soli elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles sākuma datums 16.03.2021., izsoles noslēgums – 15.04.2021. pulkst.13.00. izsoles sākuma cena 2900,00 eiro (divi tūkstoši deviņi simti eiro un 00 centi). Izsoles solis 50,00 eiro (piecdesmit eiro un 00 centi).

Pretendentu reģistrācija notiek no 2021. gada 16. marta plkst.13.00 līdz 2021. gada 5. aprīļa plkst.23.59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.04.2021. jāiemaksā nodrošinājums Viļānu novada pašvaldības kontā Nr.LV73HABA0551026165229, AS Swedbank, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 290,00 eiro (divi simti deviņdesmit eiro un 00 centi) un dalības maksa 50,00 eiro (piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.

Informācija pa tālr. 64662424.

Iesaki citiem: