Izsolē dzīvokļa īpašums „2” - 5, Ornicāni, Viļānu pag.

Viļānu apvienības pārvalde 10.Novembris, 2020, 08:57 Izsoles un pārdošana

Viļānu novada pašvaldība pārdod trešajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, dzīvokļa īpašumu „2” – 5, Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78989000112, kas sastāv no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 44,00 m2 (440/2712 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78980030408001 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980030408). Izsole notiks 2020.gada 15.decembrī plkst.14.00, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles sākumcena – EUR 550,00. Izsoles solis – EUR 50,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 14.decembra plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.

Nodrošinājuma nauda EUR 100,00 un reģistrācijas nauda EUR 30,00 līdz 2020.gada 14.decembra plkst.10.00 jāpārskaita uz Viļānu novada pašvaldības, reģ.Nr.90009114114, AS Swedbank kontu Nr. LV73HABA0551026165229, ar norādi „Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas nauda izsolei dzīvokļa īpašumam „2” – 5, Ornicāni, vai jāiemaksā Viļānu novada pašvaldības kasē.

Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā 30 dienu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu vai jānoslēdz nomaksas līgums.

Izsolāmais īpašums apskatāms tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 64662486. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT un Viļānu novada pašvaldības 1.6.kabinetā darba dienās darba laikā.

Iesaki citiem: