Projekta rezultāti Viļānu mūzikas un mākslas skolai

Viļānu apvienības pārvalde 11.Maijs, 2022, 14:03 Jaunumi

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas

VIZUĀLĀS MĀKSLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU MATERIĀLI TEHNISKĀS BĀZES UZLABOŠANA 

2022. gada projektu konkursa rezultātā Rēzeknes novada pašvaldības projekts

"Vizuālās mākslas materiāli tehniskā aprīkojuma iegāde Viļānu Mūzikas un mākslas skolas ēkai Kultūras laukumā 1"

saņēmis VKKF atbalstu 1000,00 EUR

Projekta numurs: 2022-1-VIZ-M04050  

Īstenošanas vieta : Viļānu Mūzikas un mākslas skola

Īstenošanas laiks: 01.03.2022 - 31.08.2022

Mērķi:

1. Uzlabot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehnisko bāzi, piedāvājot izglītojamajiem darboties ar kvalitatīvu aprīkojumu.

2. Veicināt audzēkņiem padziļinātu prasmju apguvi profesionālās ievirzes mācību programmas “Vizuāli plastiskā māksla” apguvē, atbilstoši izstrādātajam izglītības programmas saturam un metodikai.

3. Sekmēt izglītojamo izcilību veidošanos, konkurētspēju, prasmju un zināšanu apguvi, 

4. Veicināt patstāvīgu radošo darbību, lai turpinātu izglītību vidējā, augstākajā līmenī mākslas, grafikas, ilustrācijas jomās.

5. Nodrošināt kvalitatīvu un modernizētu  mācību procesu izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” apguvē

Uzdevums:  Iegādāties Grafikas presi (rokas) un trīs projektorus.    

Paredzamais rezultāts:

VMMS izglītojamajiem tiks radīta interese, sniedzot padziļinātas zināšanas par radošo industriju iespējām, un izpratni par estētisku un mākslinieciski augstvērtīgu ideju realizāciju. Projekta ietvaros iegūtais VMMS aprīkojums ļaus apgūt dažādas grafikas tehnikas un paņēmienus, bagātināt jaunrades iespējas mākslā. Izglītojamajiem būs iespēja realizēt savas grafiskās kompozīcijas, izstrādāt skolas beigšanas noslēguma darbus, sagatavoties iestājeksāmeniem mākslas vidusskolās, ar saviem mākslas darbiem piedalīties vizuālās mākslas konkursos gan Latvijā, gan ārvalstīs. 

Iegādāti:

Abig Grafikas prese A4 (spiežama ar roku) 263,32 EUR

Epson 3LCD XGA Projector EB-X06 XGA (1024x768) 3600 ANSI lumens (3 gab.) 1 343,10 EUR

Projekta budžets: EUR 1606,42:

VKKF finansējums 1000.00

Viļānu apvienības pārvaldes finansējums 606.42

Informāciju sagatavoja Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktore Inta Brence

Iesaki citiem: