26. martā darbu sācis CVK uzziņu tālrunis par 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām

Viļānu apvienības pārvalde 26.Marts, 2021, 13:38 Jaunumi

Lai informētu vēlētājus par 5. jūnija pašvaldību domes vēlēšanu kārtību, no šodienas, 26. marta, līdz 6. jūnijam darbosies Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) uzziņu tālrunis 67049999.

Tālrunis strādās katru dienu no plkst. 9.00 līdz 20.00, bet 31. maijā no plkst. 9.00 līdz 21.00, 4. un 5. jūnijā – no plkst.7.00 līdz 24.00. Uzziņu tālruņa operatori būs gatavi vēlētājus uzklausīt arī 6. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Zvanot uz uzziņu tālruni, vēlētāji varēs noskaidrot savu vēlēšanu apgabalu, vēlēšanu iecirkņu adreses un darba laikus, uzzināt, kā pieteikt vēlēšanu apgabala maiņu, ja citā vēlēšanu apgabalā pieder nekustamais īpašums. Tāpat varēs uzzināt par pieteikšanos balsot pa pastu no ārzemēm, balsošanas kārtību iecirknī, zīmes aizpildīšanu, drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai un iegūt atbildes uz citiem ar vēlēšanu norisi saistītiem jautājumiem.

5. jūnija pašvaldības domes vēlēšanas norisināsies sešās valstspilsētās un 35 novados. Savukārt Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.  

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un  Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu) vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas  (šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums. Vēlētājiem, kuri vēlas izmantot iespēju balsot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder nekustamais īpašums, no 27. marta līdz 27. maijam jāreģistrējas balsošanai šajā vēlēšanu apgabalā. Mainīt vēlēšanu apgabalu iespējams tiešsaistē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā vai klātienē jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji pirmo reizi varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs. Savu vēlēšanu apgabalu vēlētāji var noskaidrot arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā internetā .

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5.jūnijā, būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:

  • pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
  • ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz  16.00;
  • piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Šogad pirmo reizi vēlētāji, kuriem ir balsstiesības pašvaldības vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, varēs pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm. Pasta balsošanai būs jāpiesakās iepriekš - no 27. marta līdz 24. aprīlim. Pieteikties varēs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā, 36 Latvijas Republikas vēstniecībās, Centrālajā vēlēšanu komisijā vai izmantojot oficiālo elektronisko adresi.

Ja vēlētājam veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, būs iespēja pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā.

_____________________________________________________________________________________________

26 марта начал работу справочный телефон ЦИК о выборах в органы местного самоуправления 5 июня

Для информирования избирателей о порядке выборов в органы местного самоуправления 5 июня с сегодняшнего дня, 26 марта, до 6 июня будет работать справочный телефон Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 67049999.

Телефон будет работать каждый день с 9:00 до 20:00 часов, 31 мая – с 9:00 до 21:00 часа; 4 и 5 июня – с 7:00 до 24:00 часов. Операторы справочного телефона будут готовы выслушать избирателей и 6 июня с 9:00 до 17:00 часов.

Позвонив на справочный телефон, избиратели смогут выяснить свой избирательный округ, адреса и время работы избирательных участков, узнать, как заявить о смене избирательного округа, если избирателю в другом избирательном округе принадлежит недвижимая собственность. Также можно будет узнать о подаче заявки на голосование по почте из-за границы, порядке голосования на участке, заполнении избирательного бюллетеня, мерах безопасности для уменьшения распространения инфекционного заболевания Covid-19 и получить ответы на другие связанные с процессом выборов вопросы.

5 июня выборы в органы местного самоуправления пройдут в шести городах и 35 краях. В свою очередь, в Рижском самоуправлении выборы в этом году проходить не будут, так как городская дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом году, и она продолжит работать до выборов 2025 года.

Право на участие в местных выборах имеют граждане Латвии и других стран-участниц Европейского Союза с 18-летнего возраста, которые были зарегистрированы по месту жительства на административной территории соответствующего самоуправления (кроме Риги) по меньшей мере за 90 дней до дня выборов (7 марта этого года) или которым в соответствующем самоуправлении принадлежит недвижимая собственность. Избиратели, желающие использовать возможность голосования в избирательном округе, в котором им принадлежит недвижимая собственность, с 27 марта по 27 мая должны зарегистрироваться для голосования в этом избирательном округе. Поменять избирательный округ можно с помощью электронной услуги Управления по делам гражданства и миграции в интернете или лично в любом учреждении самоуправления, занимающемся декларированием места жительства.

На этих муниципальных выборах избиратели впервые смогут голосовать на любом участке своего избирательного округа, предъявив в качестве документа для голосования паспорт или удостоверение личности. Для учета избирателей на избирательных участках впервые будет применен электронный онлайн-регистр избирателей. Избиратели свой избирательный округ могут выяснить также, используя электронную услугу Управления по делам гражданства и миграции в интернете.

Время работы избирательных участков в день выборов, 5 июня, будет с 7:00 до 20:00 часов. Избиратели смогут также воспользоваться возможностью проголосовать предварительно:

•      понедельник, 31 мая, с 16:00 до 20:00 часов;

•      в четверг, 3 июня, с 9:00 до 16:00 часов;

•      в пятницу, 4 июня, с 13:00 до 20:00 часов.

В этом году впервые избиратели, имеющие право голоса на выборах в органы самоуправления, которые во время выборов находятся за рубежом, смогут подать заявку на голосование по почте. О голосовании по почте необходимо заявить заранее – с 27 марта по 24 апреля. Подать заявку можно, используя электронную услугу Управления по делам гражданства и миграции, в 36 посольствах Латвийской Республики, в Центральной избирательной комиссии или с использованием официального электронного адреса.

Если избиратель не может явиться на избирательный участок по состоянию здоровья, можно будет подать заявку на голосование по своему местонахождению.

 

Laura Zaharova
Centrālās vēlēšanu komisijas
Informācijas nodaļas vadītāja
tālr. 20237331
laura.zaharova@cvk.lv

Iesaki citiem: