Izsolē nekustamais īpašums Ūpji, Viļānu pagastā

Viļānu apvienības pārvalde 6.Janvāris, 2021, 16:25 Izsoles un pārdošana

Viļānu novada pašvaldība, reģ.Nr.90009114114, elektroniskajā izsolē ar augšupejošo soli pārdod, nekustamo īpašumu Ūpji, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78980100480, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980100177 – 0,65 ha platībā. Pirmpirkuma tiesības 27.02.2017. Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.V-2017/1 nomniekam.

Nekustamais īpašums tiek pārdots ar augšupejošu soli elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles sākuma datums 22.02.2021., izsoles noslēgums – 22.03.2021. pulkst.13.00. izsoles nosacītā cena 5600,00 eiro (pieci tūkstoši seši simti eiro un 00 centi). Izsoles solis 50,00 eiro (piecdesmit eiro un 00 centi).

Pretendentu reģistrācija notiek no 2021.gada 22.februāra plkst.13.00 līdz 2021.gada 12.marta plkst.23.59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 12.03.2021. jāiemaksā nodrošinājums Viļānu novada pašvaldības kontā Nr.LV73HABA0551026165229, AS Swedbank, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 560,00 eiro (pieci simti sešdesmit eiro un 00 centi) un dalības maksa 50,00 eiro (piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.

Informācija pa tālr. 64662424.

Iesaki citiem: