Aktualitātes

Zemes vienības daļas nomas tiesību izsole Viļānu pagastā

Zemes vienības daļas nomas tiesību izsole Viļānu pagastā

Izsoles objekts – neapbūvēta Viļānu novada pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980090321 daļa, Viļānu pagastā, Viļānu novadā, kopējā zemes platība 1,40 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 1,40 ha.

Ņemot vērā, ka iznomājamā zemes vienības daļa uz doto brīdi ir apsēta ar ziemājiem, jaunais zemes vienības nomnieks ir tiesīgs uzsākt zemes vienības mehānisko apstrādi tikai pēc ziemāju ražas novākšanas (2020.gada augusts).
Objekta izsoles sākumcena ir 3,00% (trīs procenti) no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes vienības kadastrālās vērtības attiecīgajā gadā.
Nomas tiesību izsoles solis – 0,5% (pus procents) no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes vienības kadastrālās vērtības attiecīgajā gadā.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni-64662424.
Izsoles dalībniekus reģistrē Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 1.6.kabinetā, darba dienās, darba laikā, no sludinājuma publiskošanas brīža Viļānu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2019.gada 8.novembra pulksten 10.00.
Izsoles vieta un datums – Viļānu novada pašvaldības administratīvā ēka pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 2019. gada 11.novembrī plkst. 14.30.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.vilani.lv un Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 1.6.kabinetā, darba dienās, darba laikā.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

2019-09-30
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A