Aktualitātes

Zemes nomas tiesību izsole Dekšāres pagastā

Zemes nomas tiesību izsole Dekšāres pagastā

Izsoles objekts – neapbūvēta, reformas zemes fondam piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480060123, Dekšāres pagastā, Viļānu novadā, kopējā zemes platība 0,1770 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 0,15 ha.

Objekta izsoles sākumcena ir 27,00% (divdesmit septiņi procenti) no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes vienības kadastrālās vērtības attiecīgajā gadā.
Nomas tiesību izsoles solis – 0,5% (pus procents) no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes vienības kadastrālās vērtības attiecīgajā gadā.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni-64662424.
Izsoles dalībniekus reģistrē Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 1.6.kabinetā, darba dienās, darba laikā, no sludinājuma publiskošanas brīža Viļānu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2019.gada 8.novembra pulksten 10.00.
Izsoles vieta un datums – Viļānu novada pašvaldības administratīvā ēka pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 2019. gada 11.novembrī plkst. 14.45.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.vilani.lv un Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 1.6.kabinetā, darba dienās, darba laikā.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

2019-09-30
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A