Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

Latgales LIS bērnudārza vēsture aizsākās 1965. gadā Galēnu ciema Ošupē, jo tad daļa Galēnu ciema padomes teritorijas piederēja Latgales LIS. Bērnudārzā bija 20 bērni. Bet jau 1968. gadā bērnudārzs pārcēlās uz Radopoles ciemu, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva telpas tika piemērotas bērnudārza vajadzībām. Šajās telpās bija paredzēta vieta 25 bērniem, taču bērnudārzu apmeklēja līdz 33 bērni. 1984. gada 29. martā tika atvērts jaunuzceltais bērnudārzs ar plānojumu 6 grupām. Kopš 1991. gada janvāra bērnudārzs ir Viļānu pagasta pakļautībā, ir 5 grupas, vienā ierīkoja ciemata bibliotēku. No 1972. gada līdz 2010. septembrim par bērnudārza vadītāju strādāja Bronislava Pudule.

1999. gadā pirmsskolas izglītības iestāde reģistrēta ar nosaukumu  “Bitīte”, kas simbolizē čaklumu un strādīgumu. Mūsu moto:

 Tu, bitīt, tik maza, bet darbiņš tev liels!

Savu darbību realizējam saskaņā ar Izglītības likumu, iestādes nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem un divām licenzētām pirmsskolas izglītības programmām:

  • Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111
  • Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 01011121

Pirmsskolas izglītības iestādē rotaļājas, iegūst zināšanas, pilnveido  valodu un dažādas prasmes apmēram 90 bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. Ar bērniem strādā  12 pedagogi un 13 tehniskie darbinieki. Kopā ar mūzikas skolotāju Vivitu bērni apgūst mūzikas pasauli, ar sporta skolotāju Lāsmu vingro. Bērni apgūst arī tautas dejas pamatus. Bērniem ar valodas traucējumiem notiek individuālas nodarbības pie logopēdes Lāsmas.

Katrai grupai ir savs nosaukums:

  • grupa "SKUDRIŅAS" (1,5-3 gadi, skolotājas Lilita un Olga, skolotāja palīgs Olga)
  • grupa - "RŪĶĪŠI" (3-4 gadi, skolotājas Alla un Rita, skolotāja palīgs Nadežda)
  • grupa - "LĀCĒNI" (5-6 gadi, skolotājas Solvita un Leotīna, skolotāja palīgs Hina)
  • grupa - "SAULĪTE" (6-7 gadi, skolotājas Natālija un Rita, skolotāja palīgs Maira)
  • mazākumtautību grupa - "TAURENĪŠI" (5- 7 gadi, skolotājas Zoja un Ruta, skolotāja palīgs Irina)

Gaidām  Jūsu bērnus, lai kopā rotaļātos, ietu pastaigās,  zīmētu, līmētu, vērotu, pētītu, mācītos pazīt burtus un ciparus,  sportotu, dziedātu, dejotu un svinētu svētkus!

Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" pašvērtējuma ziņojums

Kontaktinformācija

Vadītāja: Ārija Strupiša

Tālrunis29140890, 26170485

Adrese:  Jaunatnes iela 1, Radopole, Viļānu pag., Viļānu nov., LV-4650

E-pasts: arijastrupisa@inbox.lv

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A