Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 2019. gada 24. aprīlī

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 2019. gada 24. aprīlī

Viļānu novada pašvaldība informē: domes sēde notiks 24. aprīlī plkst. 15.00 Viļānu novada pašvaldības zālē.

Darba kārtībā:

 1. Par nomas attiecību izbeigšanu.
 2. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
 3. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 4. Par nomas attiecību pagarināšanu.
 5. Par zemes vienību apvienošanu.
 6. Par zemes vienību nomas tiesību izsolēm.
 7. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 9. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 10. Par zemes iznomāšanu.
 11. Par samaksas samazināšanu par patstāvīgā lietošanā piešķirto zemi .
 12. Par nekustamā īpašuma „Ābeļdārzs” ar kadastra Nr.78980030383 atsavināšanu .
 13. Par nekustamā īpašuma „Kaupres iela 27, Viļāni” ar kadastra Nr.78170020939 atsavināšanu.
 14. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78170040021 atsavināšanu .
 15. Par nekustamā īpašuma ar „Ausmiņas” kadastra Nr.78480060511 atsavināšanu .
 16. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78170030364, Centrālā iela 71A, Viļāni, atsavināšanu .
 17. Par dalību projektu konkursā  “Atbalsta sistēmas darbam ar jaunatni izveidošana Viļānu novada pašvaldībā”.
 18. Par dalību starptautiskā tradicionālās kultūras festivāla Braslavā (Baltkrievija) «Браславские зарницы ».
 19. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
 20. Par naudas līdzekļu piešķiršanu absolventiem.
 21. Par godalgotu vietu olimpiādē, konkursos un sacensībās skolēniem.
 22. Par iedzīvotāju konsultatīvās padomes izveidošanu.
 23. Par iesnieguma izskatīšanu.
 24. Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta izstrādei .
 25. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā.
 26. Par 2018.gada finanšu pārskatu un  zvērināta revidenta ziņojumu.
 27. Par Viļānu un Rēzeknes novadu skolēnu dziesmu un dejas dienas dalībnieku ēdināšanu.
 28. Par  Viļānu novada pagastu pārvalžu administratīvās struktūras darbības efektivitātes izvērtēšanu.
 29. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
 30. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
 31. Informācija.
2019-04-24
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A