Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 2019. gada 17.oktobrī

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 2019. gada 17.oktobrī

Viļānu novada pašvaldība informē: domes sēde notiks 17.oktobrī plkst. 15.00 Viļānu novada pašvaldības zālē.

Darba kārtībā:

 1. Par nomas attiecību izbeigšanu.

 2. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.

 3. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.

 4. Par nomas attiecību pagarināšanu.

 5. Par zemes iznomāšanu.

 6. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 7. Par nomas līguma grozīšanu.

 8. Par zemes vienību nomas tiesību izsolēm.

 9. Par zemes gabala piekritību pašvaldībai.

 10. Par inventarizācijas rezultātiem Viļānu pilsētas bibliotēkā.

 11. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.

 12. Par telpu nomas parāda dzēšanu.

 13. Par transporta piešķiršanu pieredzes apmaiņas braucienam.

 14. Par parāda dzēšanu.

 15. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā.

 16. Par skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2019./2020 mācību gadam.

 17. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.

 18. Par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību.

 19. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.

 20. Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.

 21. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

 22. Par dzīvesvietas deklarēšanu.

 23. Par jauna Viļānu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.

 24. Par jauna Dekšāru pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.

 25. Informācija.

2019-10-16
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A