Saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu numurs

Saistošo noteikumu nosaukums

SN, ar kuriem saistošie noteikumi grozīti vai atzīti par spēkā neesošiem

Saistošo noteikumu spēkā stāšanās datums

Saistošo noteikumu spēkā esamība

Nr. 10

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu                            

 

 

Zaudējuši spēku

Nr. 11

Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Viļānu novadā

Zaudējuši spēku ar Nr. 58

 

Zaudējuši spēku

Nr. 12

Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā

Grozīti ar
Nr.42
Nr. 50
Zaudējuši spēku ar Nr. 59

 

Zaudējuši spēku

Nr. 13

Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu

Grozīti ar Nr. 47
Zaudējuši spēku ar
Nr. 62

 

Zaudējuši spēku

Nr. 15

Teritorijas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi

Zaudējuši spēku ar Nr. 66

 

Zaudējuši spēku

Nr. 17

Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās

Zaudējuši spēku ar Nr. 60

 

Zaudējuši spēku

Nr.20

Par pašvaldības izstrādāto dokumentu un to apliecinātu kopiju izsniegšanas nodevu iekasēšanas apmēru un kārtību

Zaudējuši spēku ar Nr. 61

 

Zaudējuši spēku

Nr. 21

Par kārtību, kādā tiek izmantot pašvaldības manta

 

 

 

Nr. 22

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Viļānu novadā

Grozīti ar Nr. 38

 

 

Nr. 24

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Viļānu novadā

 Zaudējuši spēku ar Nr.75

 

 Zaudējuši spēku

Nr. 28

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Viļānu novadā

 

 

 

Nr. 34

Kārtība, kādā Viļānu novada pašvaldībā sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem

Paskaidrojuma raksts

 

 

 

Nr. 38

Grozījumi Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.22 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Viļānu novadā”

 

 

 

Nr. 42

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.12 „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”

 

 

 Zaudējuši spēku

Nr. 43

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novadā

Paskaidrojuma raksts

 

 

 Zaudējuši spēku

Nr. 45

Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību Viļānu novada pašvaldībā

 

 

 

Nr. 47

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 13 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par maznodrošinātu”

 

 

 

Nr. 48

Par Viļānu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm ziemas sezonai no 1.novembra līdz 31.martam un vasaras sezonai no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim

Paskaidrojuma raksts

 

 

 

Nr. 49

Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustama īpašuma nodoklim

Paskaidrojuma raksts

 

 

 Zaudējuši spēku

Nr. 50

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 12 „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”

Paskaidrojuma raksts

 

 

 Zaudējuši spēku

Nr. 51

Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni Viļānu novadā

Paskaidrojuma raksts

Zaudējuši spēku ar Nr. 57

 

 

Nr.52

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā

Paskaidrojuma raksts

Zaudējuši spēku ar Nr.56

 

 

Nr. 55

Viļānu novada pašvaldības nolikums

     Spēkā esoši

Nr. 56

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā

 

 

 Zaudējuši spēku

Nr. 57

Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni Viļānu novadā

 

No 2014.gada 1.janvāra

 Spēkā esoši

Nr. 58

Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Viļānu novadā

 

 

 

Nr. 59

Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība

Grozījumi Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.59 "Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā"

 

No 2014.gada 1. janvāra

No 2015. gada 10. marta

Zaudējuši spēku

 

Zaudējuši spēku

 

Nr. 60

Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās

 

No 2014.gada 1.janvāra

Spēkā esoši

Nr. 61

Pašvaldības nodevas iekasēšanas apmērs un kārtība par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju izsniegšanu

 

No 2014.gada 1.janvāra

Spēkā esoši

Nr. 62

Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu

 

No 2014.gada 1.janvāra

Spēkā esoši

Nr. 67

Viļānu novada pašvaldības teritorijas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi

    Zaudējuši spēku

Nr. 68

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Viļānu Mūzikas un mākslas skolā (konsolidēti)

 - Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2014. gada 8. maija saistošajos noteikumos Nr.68 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Viļānu Mūzikas un mākslas skolā" (20.08.2015.)

 Grozīti ar Nr.86  

Spēkā esoši 

 

 

Nr.69

Grozījumi Viļānu novada pašvalības 2009. gada 5. augusta saistošajos noteikumos Nr.10 par "Par dzīvojamās telpas izīrēšanu"

     Zaudējuši spēku

Nr.70

Viļānu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.70 "Par dzīvojamās telpas izīrēšanu"

     Spēkā esoši

Nr.71

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.71 "Vilānu novada pašvaldības teritorijas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi"      Spēkā esoši

Nr.72

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā       Zaudējuši spēku

Nr.73

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.73 "Par Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta kopsavilkumu 2015. gadam"      Spēkā esoši

Nr.74

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.74 "Par Viļānu novada simboliku"      Spēkā esoši

Nr.75

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.75 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kūltūraugu audzēšanai Viļānu novada teritorijā"      Spēkā esoši

Nr.76

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.76 "Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā"

Paskaidrojuma raksts

 Grozīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.89  22.12.2015.  Spēkā esoši

Nr.77

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.77 "Pašvaldības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā"

 Grozīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.90  22.12.2015.  Spēkā esoši

Nr.78

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.78 "Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksts

 Zaudējuši spēku saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.87.  22.12.2015.  Spēkā esoši

Nr.79

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.79 "Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības"

Paskaidrojuma raksts

   29.01.2016.  Spēkā esoši

Nr.82

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.82 "Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 05. decembra saistošajos noteikumos Nr.58 ""Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojumu saņemšanas kārtību Viļānu novadā"

Paskaidrojuma raksts

   29.03.2016.  Spēkā esoši

Nr.83

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.83 "Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 05. decembra saistošajos noteikumos Nr.57 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmneni Viļānu novadā""

Paskaidrojuma raksts

   29.03.2016.  Spēkā esoši

Nr.84

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.84 "Sociālie pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā"

Paskaidrojuma raksts

   17.08.2016.  Spēkā esoši

Nr.85

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.85 "Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 05. decembra saistošajos noteikumos Nr.2 "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu""

Paskaidrojuma raksts

   17.08.2016.  Spēkā esoši

Nr.86

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.86 „Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 8.maija saistošajos noteikumos Nr.68 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Viļānu Mūzikas un mākslas skolā”

Paskaidrojuma raksts

   28.10.2016.  Spēkā esoši

Nr.87

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.87 "Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksts

   01.01.2017.  

Nr.89

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.89 

Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.76 „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā””

Paskaidrojuma raksts (Pdf)

   23.03.2017.  Spēkā esoši

Nr.90

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.90 "Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2015. gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Pašvaldības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā""

Paskaidrojuma raksts (Pdf)

   23.03.2017.  Spēkā esoši

Nr.93

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.93 "Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās Viļānu novadā"

   13.07.2017.  Spēkā esoši

Nr. 94

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Viļānu novadā
(Pdf)

  02.12.2017. Spēkā esoši

Nr.95

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.95 "Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā"

   06.10.2017.  Spēkā esoši

Nr. 97

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.97
„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 5.decembra saistošajos noteikumos Nr.62 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu.”

   12.12.2017. Spēkā esoši

Nr. 98

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.98
„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.76 „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā””

  12.12.2017. Spēkā esoši

Nr. 99

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.99
„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2016.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.84 „Sociālie pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā””

  12.12.2017. Spēkā esoši
 Nr. 102

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.102 „Par Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta kopsavilkumu 2018. gadam”

   26.01.2018.  Spēkā esoši
Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A