Aktualitātes

Paziņojums par Viļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu

Viļānu novada dome 2013.gada 7.novembrī (protokols Nr.13, § 36) ir pieņēmusi lēmumu nodot publiskai apspriešanai Viļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 1.redakciju. Publiskā apspriešana noteikta no 2013.gada 11.novembra līdz 2013.gada 11.decembrim.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par Viļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 1.redakciju var iesniegt personiski savā pagasta pārvaldē lietvedei, vai sūtīt pa pastu Viļānu novada domē pie sekretāres (Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650), vai sūtīt elektroniski pa e-pastu: iveta.pizica@vilani.lv . Fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese, juridiskām personām jānorāda nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas un darbības vietas adrese. Aicinām izmantot priekšlikumu iesniegšanas anketu! (lejupielādēt šeit)

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir hierarhiski nozīmīgākais plānošanas dokuments pašvaldībā, ar kuru saskaņā izstrādā un groza citus pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus (attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumu, detālplānojumu) un ievieš attīstības projektus.

Ar Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas materiāliem var iepazīties Viļānu novada domē 2.stāva foajē (Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650) darba laikā, kā arī pašvaldības mājas lapas www.vilani.lv sadaļā Pašvaldība”, sadaļā „Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam”.

Stratēģijas apspriešanas sanāksmes tiks izziņotas atsevišķi. Lūdzam sekot informācijai Viļānu novada mājas lapā un laikrakstā „Rēzeknes Vēstis”, kā arī uz paziņojumu stendiem.

Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam (lejupielādēt šeit).

2013-11-11
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A