ESF

Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana

Darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes “Administratīvā kapacitāte” 1.5.2.pasākuma “Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” 1.5.2.2.aktivitātes “Sociālo partneru, pašvaldību kapacitātes stiprināšana” 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

Projekts 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/071

Viļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana

Darbības programma “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes “Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1.aktivitāte “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”

Projekts 1DP/1.5.3.1.0./10/IPIA/VRAA/087

sgfhjdghjdgh

Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A