Aktualitātes

Apstiprina atbalsta piešķiršanas kārtību mazajām lauku saimniecībām

9. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākuma „Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”. Atbalsts ir noteikts 15 000 eiro vienreizēja maksājuma veidā vienai mazajai saimniecībai.

Noteikumu projekts paredz iespēju piešķirt atbalstu mazām lauku saimniecībām, kuru gada kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums standarta izlaides vērtībā projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, bet neviens no rādītājiem nepārsniedz 15 000 eiro, kā arī to kopējā īpašumā esošās vai nomātās apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nepārsniedz 50 hektāru.

Ieviešot apakšpasākumu „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”, mazajām lauku saimniecībām tiks dota iespēja veikt ilgtermiņa ieguldījumus (jauna vai lietota lauksaimniecības tehnika, ilggadīgo stādījumu ierīkošana, vaislas lauksaimniecības dzīvnieki, ražošanas ēku būvniecība un citi), kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstīšanu, saimniecības pārstrukturēšanu, efektīvas un produktīvas ražošanas attīstību un dalības tirgū nodrošināšanu.

Plānots, ka apakšpasākuma „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” ieviešana nodrošinās lielākās daļas atbalstu saņēmušo mazo saimniecību pāreju uz vidējo saimniecību grupu, tādējādi tām kļūstot par tirgum ražojošām un konkurētspējīgām saimniecībām.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma „Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”” pieejama MK mājaslapā.

Kas ir standartizlaide?

Latvija, tāpat kā pārējās Eiropas savienības dalībvalstis apkopo un analīzē informāciju par lauksaimniecības produkcijas ražotājiem lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) ietvaros. SUDAT vāc un apkopo informāciju par saimniecību struktūru un ražošanas rādītājiem, ieņēmumiem, izmaksām, saņemto atbalstu, veiktajiem ieguldījumiem un finanšu rādītājiem; nodrošina lauksaimniekus, agrārpolitikas veidotājus un citus interesentus ar objektīvu informāciju par procesiem un attīstības tendencēm dažādas specializācijas un lieluma lauku saimniecībās, kas atrodas noteiktos reģionos, produkciju ražo tirgum un sasniedz noteikto minimālo ekonomisko lielumu.

Ekonomisko lielumu aprēķina un specializāciju nosaka, izmantojot standarta izlaidi

Augkopības vai lopkopības ražošanas nozares vienības standarta izlaide ir attiecīgā reģiona cenās novērtēta, no viena lauksaimniecības kultūras hektāra vai viena mājlopa iegūtās produkcijas vērtība gada laikā.

Zemkopības ministrija balstoties uz lauku saimniecību uzskaites datu tīkla SUDAT ietvaros izstrādātajām SI vērtībām izveidojusi kalkulācijas modeli, kuru pēc nepieciešamības var izmantot saimniecības SI aprēķinam plānojot dalību Lauku attīstības plāna pasākumos.

Saistītie resursi:

Latvijas lauku attīstības programma 2014 - 2020.gadam

Informācijas avots: Zemkopības ministrija

2015-06-16
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A