Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana

Bāriņtiesu likuma 61.pants.

APLIECINĀJUMA IZDARĪŠANA UN CITU UZDEVUMU PILDĪŠANA  

1. Bāriņtiesa savā darbības teritorijā šā likuma 2.panta otrajā daļā minētajos gadījumos

(Novados, kuros nav teritoriālā iedalījuma vienību, bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šā likuma 61.pantā norādītos uzdevumus, ja šajos novados nav notāra. Novados, kuros ir teritoriālā iedalījuma vienības, bāriņtiesa minētos uzdevumus veic tajās novada teritoriālā iedalījuma vienībās, kurās nav notāra)

veic šādus uzdevumus:

1) apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;

2) apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

3) ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);

4) apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;

5) apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

6) apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;

7) pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

8) apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

9) sagatavo dokumentu projektus.

2. Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

3. Visi apliecinājumi un citas darbības ierakstāmas attiecīgajā bāriņtiesas reģistrā. Novada pagastos un novada pilsētās bāriņtiesa izveido atsevišķus apliecinājumu un citu darbību reģistrus, to nosaukumā norādot bāriņtiesas nosaukumu un attiecīgā novada pagasta vai attiecīgās novada pilsētas nosaukumu. Reģistrā ierakstāmās ziņas un reģistra vešanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Bāriņtiesu likuma 62.pants

PERSONAS, KURU DARĪJUMUS APLIECINA BĀRIŅTIESA

1. Bāriņtiesa apliecina darījumu, ja tai ir noteikti zināms, ka darījuma dalībnieki ir pilngadīgi un rīcībspējīgi.

2. Ja bāriņtiesai nav pazīstama persona, kurai izdarāms apliecinājums vai kura identificējama cita iemesla dēļ, bāriņtiesa noskaidro šīs personas identitāti pēc personas pases vai identifikācijas kartes. Apliecinājumā norāda, kādā veidā ir noskaidrota personas identitāte.

Bāriņtiesu likuma 80.pants

BĀRIŅTIESAS FAKTISKĀS RĪCĪBAS UN LĒMUMU PĀRSŪDZĒŠANA
1. Ja ieinteresētā persona uzskata bāriņtiesas rīcību apliecinājumu izdarīšanā un citu šajā nodaļā minēto darbību veikšanā par nepamatotu, tā var mēneša laikā iesniegt attiecīgu pieteikumu tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

2. Bāriņtiesas atteikumu izdarīt apliecinājumu vai pildīt citas šajā nodaļā noteiktās darbības ieinteresētā persona mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Bāriņtiesu likuma 79.pants

VALSTS NODEVAS BĀRIŅTIESĀ

par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro

par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro

par testamenta sastādīšanu vai atsauk­šanu — 18,50 euro

par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro

par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro

par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro

par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro

par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi)

par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi)

par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi)

par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro

par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – 4,27 euro

par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro

par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 4,27 euro

par mantojuma saraksta sastādīšanu —  48,38 euro

par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi)

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A