Aktualitātes

Decembrī sāksies lauksaimnieku projektu iesniegumu pieņemšana tehnikas iegādei un būvniecībai

Decembrī sāksies lauksaimnieku projektu iesniegumu pieņemšana tehnikas iegādei un būvniecībai

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” divos apakšpasākumos:

 1. “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”
 2. “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”


Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumos notiks no 2014.gada 8.decembra līdz 2015.gada 15.janvārim.

Atbalsta pretendents ir:

 1. lauku saimniecība – juridiska vai fiziska persona, kas pēdējā noslēgtajā gadā ražojusi Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos produktus, izņemot zivsaimniecības produktus un mājas (istabas) dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums (turpmāk – lauksaimniecības produkti)
 2. fiziska persona, kas plāno nodibināt zemnieku saimniecību vai iegūt komersanta statusu, vai juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu;
 3. atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas saņēmusi atbilstības statusu atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu.

Pieejamais publiskais finansējums:

 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – EUR 4 500 000;
 • lauku saimniecībām – EUR 65 943 776, kas sadalīts atbilstoši

Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

 1. investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai;
 2. nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai, esošo būvju pārbūvei, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu un nepieciešamo jaunu būvmateriālu iegādi.


Atbalsta intensitāte lauku saimniecībām:

 • Būvju būvniecībai, pārbūvei, ilggadīgo stādījumu ierīkošanai – 40%;
 • Lauksaimniecībā izmantojamo traktoru iegādei – 20% - 40%;
 • Piekabēm, agregātiem, traktortehnikai (izņemot lauksaimniecībā izmantojamos traktorus) – 30% -40%

Atbalsta intensitāti palielina par 10%, ja:

 • projekts tiek īstenots lopkopības nozarē, kur audzē zālēdājus (liellopi, zirgi)
 • projekts tiek īstenots Noteikumu Nr.600 11.2.1.apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (projekta rezultātā energoefektivitātes rādītājs samazināts vismaz par 20%).

Maksimālā atbalsta intensitāte ir 50% no attiecināmajām izmaksām!

Sīkāka informācija un pieteikšanās nosacījumi LAD tīmekļa vietnē.

Informācijas avots

Lauku atbalsta dienests

2014-11-21
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A