Aktualitātes

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina kārtējo projektu konkursu zivsaimniecības pasākumiem

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina kārtējo projektu konkursu zivsaimniecības pasākumiem

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta projektu iesniegumu konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākumā “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013. gada 9.decembra līdz 2014. gada 9. janvārim.

Konkurss izsludināts:

Aktivitātē „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”

3.rīcība: Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras rekonstrukcijai vai būvniecībai, pieejamais finansējums 86 794,05 LVL, projekta maksimālā summa 20 000 LVL

Rīcības pamatojums: VRG zivsaimniecībai nozīmīgajai teritorijās ir nepieciešams sekmēt tūrisma pakalpojumu dažādošanu, pakalpojumu pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, tādējādi sekmējot zivsaimniecību saistītu pakalpojumu attīstību un ekonomikas dažādošanu kopumā.

Mērķis: uzlabot ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras objektus, attīstīt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti.

Plānotās darbības: atbalsts zivsaimniecības un tūrisma pakalpojumu dažādošanai vai pielāgošanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Katrā rīcībā iesniegtos projekta iesniegumus vērtē pēc kopīgiem sekojošiem kritērijiem:

Nr. p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais iegūstamais punktu skaits

1.

Projekta iesniegums atbilst Attīstības stratēģijai un konkrētajai   rīcībai (C 3. un C 4. sadaļa)

(0 – atbilst; 2 –   neatbilst) Ja šis   kritērijs tiek novērtēts ar 0, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu   atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot 0   punkti.

2

2.

Projekta ietekme uz pakalpojumu   pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību vietējiem iedzīvotājiem (C.3.1.   sadaļa)

2

3.

Projekta īstenošana tiek virzīta uz   sabiedrības vajadzību sasnieg­­šanu un tas ir nozīmīgs (C.4. sadaļa)

2

4.

Projektā ietverti objektīvi   pārbaudāmi kvalitatīvi un kvantitatīvi rādītāji (C.7., C.8. sadaļas)

2

5.

Projekta budžeta pārskatāmība un   detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to   samērojamība ar plānotajiem rezultātiem (C.10., C.11., C.12., iepirkuma   dokumentācija)

2

6.

Projekts ir ilgtspējīgs teritorijas   attīstībai

2

7.

Projekta ietekme uz jaunu darba vietu radīšanu   un/vai jau esošo saglabāšanu

2

8.

Projekts tiek īstenots ar dažādu sociālo grupu   iesaistīšanu (jaunieši, pensionāri, invalīdi, u.c.)

2

9.

Projekts tiek īstenots, izmantojot videi   draudzīgus materiālus un/vai saglabājot esošos dabas resursus (C.16. sadaļa)

2

10.

Projektā plānotas aktivitātes projekta   publicitātei un informācijas izplatīšanai

Ievērotas   publicitātes pasākumos EK regulas – (EK) Nr.498/2007; (EK) Nr.1198/2006   (C.17. sadaļa)

2

 

SPECIFISKIE KRITĒRIJI (piemēro, ja projektiem ir vienāds   punktu skaits):

 

 

Pie vienāda   punktu skaita, kas iegūti vērtējot projektu pieteikumus pēc kvalitatīvajiem   vērtēšanas kritērijiem:
  •   Papildus 1 punktu iegūst projekts, kas tiek   realizēts vēl neesošās aktivitātes realizācijai konkrētajā lauku teritorijā;
  •   Papildus 1 punktu iegūst projekta iesniedzējs,   kurš iesniedzis mazāku projektu skaitu plānošanas periodā;
  •   Papildus 1 punktu iegūst projekts, kurš tiks   realizēts ārpus apdzīvotajām vietām / pagastu centriem.

3

Minimālais kopējais punktu skaits 12, maksimālais punktu skaits 23

Ar Rēzeknes rajona kopienu partnerības Attīstības stratēģiju 2008. – 2013. gadam var iepazīties Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē ( 1. stāvs, 12. kabinets) un Biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” mājas lapāwww.rezeknespartneriba.lv un www.lad.gov.lv

Projekta iesniegumu personīgi jāiesniedz biedrībā „Rēzeknes rajona kopienu partnerībā”, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē (1. stāvs, 12. kabinets) darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 14:00.

Kontaktinformācija: Ineta Brizga, inciite@inbox.lv, Tel. Nr. 2 9353940.

Projekta iesniegumu elektroniskā dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu „Elektronisko dokumentu likumā” noteiktā kārtībā, iesniedz lad@lad.gov.lv .

2013-11-07
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A