Aktualitātes

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina kārtējo projektu konkursu mājražotāju aktivitātēm

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina kārtējo projektu konkursu mājražotāju aktivitātēm

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa VI kārtu Lauku attīstības programmas 411. Pasākuma ietvaros „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta iesniegumus pieņems no 2013.gada 9. decembra līdz 2014.gada 9. janvārim.

Konkurss izsludināts:

411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros sekojošām rīcībām:

3.2. aktivitāte iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

4. rīcība Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos, pieejamais finansējums 12 511,23 LVL, projekta maksimālā summa 20 000 LVL.

Rīcības pamatojums: VRG darbības teritorijā jāpalielinās lauksaimniecības infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes nodrošinājuma līmenim lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, pievienojot lauksaimniecības produktiem pievienoto vērtību.

Mērķis: attīstīt lauksaimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos, atbalstīt mājražotājus, kas būtu gatavi ražot, pārstrādāt un piedāvāt tirgum vietējos identitātes produktus VRG darbības teritorijā.

Plānotās darbības: atbalsts iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, infrastruktūras izveidei lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, t.sk. pašu saražotās produkcijas iepakošanai VRG darbības teritorijā.

VI kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir 12 511,23 LVL

Vērtēšanas kritēriji:

Nr. p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais iegūstamais punktu skaits

1.

Projekta iesniegums atbilst Attīstības   stratēģijai un konkrētajai rīcībai (C 3. un C 4. sadaļa)

 

(0 – neatbilst; 2 – atbilst) Ja šis   kritērijs tiek novērtēts ar 0, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem   negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā   norādot 0 punkti.

2

2.

Projekta iesniegumā uzrādītās aktivitātes ir nozīmīgas biedrības   darbības teritorijāTiek vērtēts:

2

  Projekts darbojas uz Rēzeknes un Viļānu novada teritoriju  
  Projekta realizēšanas vieta teritorijā (priekšroka dodama   projektiem, kuri tiek realizēti vietās, kurās līdz šim ir bijušas mazākas   brīvā laika pavadīšanas iespējas)  
  Projekta īstenošana virzīta uz iedzīvotāju vajadzību risināšanu  
  Projekta īstenošanā ir iesaistīti vietējie iedzīvotāji / mērķa   grupa  

3.

Projekta budžeta aprēķins ir adekvāts rezultātiem (C.3., C8.,   C.9.., C.10. sadaļa)

Tiek vērtēts:

2

  Ir veikta cenu aptauja ar pamatojošiem dokumentiem un sniegts   pamatojums izmaksām un konkrēto lietu iegādei, celtniecībai, teritorijas   labiekārtošanai C.3. sadaļā  
  Projekta budžetā iekļautās vienību cenas atbilst vidējām tirgus   cenām projekta iesniegšanas brīdī  
  Projektā ir aprakstīts budžetā plānoto iegāžu, celtniecības,   teritorijas labiekārtošanas darbu nepieciešamības pamatojums, parādot   izdevumu saistību ar sasniedzamajiem rezultātiem  
  Projekta budžets ir pārskatāms un pietiekoši detalizēts, iekārtu   komplektu sastāvs ir detalizēti aprakstīts  

4.

Projekts nodrošina rezultātu   ilgtspējību (C.3. sadaļa)Tiek vērtēts:

2

  izklāstīta darbība, darbības pēc projekta īstenošanas vismaz 5   gadu garumā  
  veikts apraksts par pakalpojumu cenām, pakalpojuma pieejamību   (darba laiku) un uzturēšanas izdevumiem pēc projekta realizācijas  
  Aprakstītas turpmākās projektu idejas, kuru realizāciju plāno  

5.

Projekts veicinās sadarbību (B.1., C.3. sadaļa) Aprakstīts, kā   projekts veicinās sadarbību starp vairākām pašvaldību teritorijām vai dažādām   organizācijām/iestādēm/uzņēmumiem/ cilvēku grupām

2

6.

Nodrošināta projekta publicitāte. Tiek vērtēts:

2

  Plānots izstrādāt un ievietot vismaz 2   preses relīzes konkrētos vietējos laikrakstos un biedrības „Rēzeknes rajona   kopienu partnerība” mājas lapā  
  Vismaz 2 preses relīzes paredzēts   publicēt Rēzeknes novada un Viļānu novada mājas lapā  
  Ievēroti   publicitātes pasākumi saskaņā ar EK regulu – (EK) Nr.1974/2006, (EK)   Nr.1698/2005  
  Projektā tiek plānotas citas   aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai (sabiedrības   informēšana par pakalpojuma pieejamību)  

7.

Izmantoti vietējie VRG resursi (C.sadaļa) Tiek vērtēts:

2

  Produktu ražošanā izmantotas vietējās (Rēzeknes un Viļānu   novada) izejvielas, produkti  
  Radīta vismaz viena darba vieta  
  Par jaunu izveidotu unikālu / jauninājumu produktu Rēzeknes vai   Viļānu novada teritorijā  

8.

SPECIFISKIE KRITĒRIJI (piemēro, ja projektiem ir vienāds punktu skaits)

2

 

Pie vienāda   punktu skaita, kas iegūti vērtējot projektu pieteikumus pēc kvalitatīvajiem   vērtēšanas kritērijiem:

 

  •   Papildus 1 punktu iegūst projekts, kuru iesniedz   juridiska vai fiziska persona, kas    uzsāks  jaunu ražošanu (jauns   uzņēmums līdz 1 gadam uz projekta iesniegšanas brīdi).
  •   Papildus 1 punktu iegūst projekts, kurš tiks   realizēts ārpus apdzīvotajām vietām / pagastu centriem.
 

 

Ja projekta iesniegums neatbilst pirmajam kritērijam un iegūst 0 punktu, tas automātiski tiek izslēgts no tālākas vērtēšanas.

Minimālais punktu skaits 10, kas jāiegūst, lai par projekta iesniegumu sniegtu pozitīvu atzinumu.

Ar Rēzeknes rajona kopienu partnerības Attīstības stratēģiju 2008. – 2013.gadam var iepazīties, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē (1.stāvs, 12. kabinets) un Rēzeknes rajona kopienu partnerības mājaslapā  www.rezeknespartneriba.lvun Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumu personīgi iesniedz biedrībā „Rēzeknes rajona kopienu partnerībā”, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē (1. stāvs, 12. kabinets) darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00.

Kontaktinformācija: Ineta Brizga, partneriba@rdc.lv, Tel. Nr. 2 9353940.

Projekta iesniegumu elektroniskā dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu „Elektronisko dokumentu likumā” noteiktā kārtībā, iesniedz lad@lad.gov.lv .

2013-11-07
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A